python 内置函数 set()理解

set 是一个不允许内容重复的组合,而且set里的内容位置是随意的,所以不能用索引列出。可进行关系测试,删除重复数据,还可以计算交集(&)、差集(^)、并集(|)等。返回的是一个集合。

list1 = [1,2,3]
list2 = [3,4,5]
set1 = set(list1)
set2 = set(list2)
print(set1 & set2)
print(set1 - set2)
print(type(set1))
>> {3}
{1, 2}
<class 'set'>

「点点赞赏,手留余香」

    还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!