0°

Python—Numpy的常用操作

Numpy数组的创建

分享日常学习中总结的学习笔记,欢迎大家一起学习交流并指正,寻找学习路上的搭档!!!

创建数组之前,我们必须先导入Numpy:import numpy as np

基础数组的创建

#创建一维数组
np.array([1,3,4,6,10,5,9])
#创建二维数组
np.array([[1,2,3,4],[5,6,7,8]])

常用数组的创建


image.png

随机数创建数组的说明


image.png

Numpy数组索引的提取


image.png

Numpy数组的运算


image.png

Numpy数组的常用属性和方法


image.png

「点点赞赏,手留余香」

    还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
Python