Python量化投资 – 第4页 – Lizenghai's Blog
原文地址:What Replaces JavaScript 原文作者:Matthew MacDonald 译文出自:掘金翻译计划 本文永久链接:https://github.com/xitu/gol...
import tensorflow as tf #声明一个常量 i = tf.constant(1) print(i) #声明一个向量 v = tf.constant(,tf.float32) print(v3) # v4 = t...
python学习10—迭代器&; 1. 迭代器协议&; &; 对象必须提供一个next方法,执行该方法或者返回迭代中的下一项,或者返回一个StopIteration...