XGBoost
https://www.cnblogs.com/jiangxinyang/p/9337094.html https://lightgbm.apachecn.org/#/docs/6 https://www.jianshu.com/p/1100e333fc...
多分类的情况下,相当于树有多个输出,假设有 K 个类,那么最终会有 K 个输出, 设为 w1, w2, ...., wk. 初始化的时候, 都设置为 0 最...
作者:好好搞搞算法链接:https://www.nowcoder.com/discuss/347409?type=0&order=0&pos=39&page=1来源:牛客网1.如何解决...